Pædagogik

Pædagogiske læreplaner:

Barnets alsidige og personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget, og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer i verden. I dette sociale fællesskab udvikles barnets personlighed over tid.


Hensigten er:

At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.

At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab.

At børnene er åbne og nysgerrige på at prøve nye ting.

At børnene er aktive og siger til og fra både i aktiviteter og relationer.

At børnene tager hinanden med i fællesskaber.


Sociale kompetencer

Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter: empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder.


Hensigten er:


At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til.

At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i en børnehave uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor.

At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.

At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser.

At børnene har venner og kammerater.

At børnene er glade og tilfredse i mødet med andre.

At børnene tager ansvar i små og store fællesskaber.


Sproglig udvikling

Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropsprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig.


Hensigten er:

At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags aktiviteter.

At udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.

At støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

At børnene bruger sproget aktivt.

At børnene leger med sproget.

At børnene eksperimenterer med at skrive tal og bogstaver.


Krop og bevægelse

Barnet er sin krop og har sin krop, det er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er mere end et værktøj til at bevæge sig med. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed.


Hensigten er:

At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.

At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

At børnene er fysisk aktive.

At børnene er åbne over for nye udfordringer og tør prøve nye ting.

At børnene er nysgerrige på hvad der sker omkring dem.


Naturen og naturfænomener

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension.
Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser samt en interesse for og en viden om naturen. Hermed skabes grundlaget for børns forståelse af deres omverden og for en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål.


Hensigten er:

At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen.

At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden.

At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

At børnene undres i naturen, (og bruger naturens materialer).

At børnene viser ansvar for og i naturen.


Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturel viden er det ubevidste blik verden mødes med. Først i mødet med de andre og det
anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og udviklingsmuligheder. Børns blik er sensitivt og lystfyldt. Respekten for dette blik er en forudsætning for at kunne inspirere og berige deres udvikling af kulturelle udtryksformer. Jo rigere udtryksformer, jo mere varieret bliver deres opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne, som livet igennem skal bære og værdisætte deres personlige og sociale identitet.


Hensigten er:

At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

At børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.

At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.

At børnene vil gerne udtrykke sig kulturelt og kunstnerisk.

At børnene er nysgerrige på materialer og kreative udfordringer.

At børnene er nysgerrige på den verden de er en del af.© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45