Vedtægter


STØTTEFORENINGEN TIL SØBORG PRIVATSKOLE

C/O

Søborg Privatskole

Bygaden 12, 3250 Gilleleje


Vedtægter


§1. Foreningens formål er efter evne og i samarbejde med Søborg Privatskole, at yde støtte til skolen af økonomisk, praktisk og kulturel karakter.

§2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§3. Enhver med interesse for Søborg Privatskole, heriblandt tidligere elever, kan blive medlem af foreningen.

§4. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab er effektivt, når kontingentet er betalt. Et medlem mister sine medlemsrettigheder, såfremt kontingent ikke er betalt inden for et år. Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld udover pligten til at betale kontingent.

§5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, eventuelt i forbindelse med skolens generalforsamling og inden skoleårets afslutning. Der indvarsles skriftligt med mindst 4 ugers varsel, og herunder indkaldelse af forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, og som skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før general-forsamlingen.

Der indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden, samt eventuelt modtagne forslag.

Følgende dagsorden skal angives:

Valg af dirigent.

Bestyrelsen aflægger beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Budgettet for indeværende regnskabsår gennemgås.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Valg af revisor.

Eventuelt.


Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst 3 medlemmer ønsker det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Ethvert medlem kan forlange sin mening/forslag ført til referat. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres et referat, der underskrives af dirigenten.

§6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles af bestyrelsen til enhver tid med skriftligt angivelse af forhandlingsemne, såfremt 10 % af medlemmerne eller et simpelt flertal af bestyrelsen ønsker det.

§7. Ændringer af vedtægterne kan kun ske ved vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§8. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Generalforsamlingen vælger de 7 medlemmer for 2 år af gangen, skiftevis 3 medlemmer på ulige år og 4 på lige år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.

Foreningens 2 revisorer vælges skiftevis for 2 år af gangen.

Hvor stemmerne står lige, sker for disses vedkommende omvalg.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§9. Forekommer noget tilfælde, som ikke er omhandlet i disse love, er bestyrelsen berettiget til at træffe en foreløbig afgørelse efter eget skøn. Denne afgørelse er gældende til førstkommende generalforsamling.

§10. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue Søborg Privatskole.

Således vedtaget på generalforsamlingen 17.nov 2009


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45