Præsentation 

Søborg Privatskole er grundlagt i 1976.  Der går i dag ca. 260 elever i et spor, og der er  ca. 35 ansatte ved skolen. Til skolen er knyttet en skolefritidsordning, som benyttes af ca. 90 børn. Vi er - og skal vedblive at være - en skole med et overskueligt antal børn og voksne, hvilket præger fællesskabet og hverdagen. Alle kender alle.


Historien


Søborg er en gammel by, der engang i middelalderen havde eget slot og alt, hvad dertil hørte. Der er en lang historie bag skolen i byen, som kan føres tilbage til i hvert fald 1721. I 1976 ophørte skolen som folkeskole; men blev genåbnet som privatskole d. 3. juni 1976 takket være Søborg Bylaug og en initiativrig forældrekreds. Bygninger og jord skulle der til, og der er opført 5 nye bygninger indrettet en 1. sal siden 1976. Den sidste stod færdig i august 2011 og er indrettet med lokaler for bh.kl., 1. og 2. kl. Samt garderobe for sfo,en. I løbet af årene er alle faglokaler renoverede og udbyggede, så skolen i dag fremstår med tidssvarende lokaler og faciliteter - en øvelse, som aldrig går i stå. 


Skolens opgave

I årene, der er gået, har der selvfølgelig været diskussioner om, under hvilket formål skolen skulle arbejde. I 1998 blev bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne derfor enige om, at der skulle udarbejdes en pædagogisk linie for skolen, som beskriver, hvilke forudsætninger vi bygger på.

Den pædagigiske linie

På Søborg Privatskole lægger vi vægt på et overskueligt og trygt miljø med en hverdag præget af samtale, fællesskab og gensidig respekt. Inden for denne ramme arbejder vi med elevernes udvikling og tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. Det er hensigten, at eleverne gennem hele skoleforløbet opnår en tilværelsesoplysning, en dannelse, som skal være et fundament til at tage ansvar for egen tilværelse - og til at forstå sig selv som en del af en kultur. Det betyder, at undervisningen skal være faglig og byde på såvel boglige, kreative, musiske, kropslige, historiske og filosofiske elementer.

Gennem skoleforløbet vil vi forsøge at give eleverne eller hjælpe dem til en tilværelsesoplysning, der handler om forståelse af livets vilkår og samtalen som et livsgrundlag i et demokratisk samfund. Skolen skal derfor tilbyde et kvalificeret indhold i undervisningen. Mål og midler i dagligdagens undervisning skal pege i retning af den pædagogiske linie – vel vidende, at mennesker ikke sådan lader sig indfange af målsætninger.

Kvalitet i undervisningen kan defineres på mange måder. Er det evnen til at kunne læse optimalt, der skal satses på - eller evnen til at kunne forstå og forholde sig til det, der læses? At kunne læse er midlet. Det at kunne forstå og forholde sig er formålet med læsningen - ingen af delene kan undværes.

Undervisningen skal være faglig, fordi hvert fag ser og forstår virkeligheden ud fra hver sin vinkel og bidrager på forskellig måde til, at vi kan magte tilværelsen. Men selvfølgelig skal der være plads til det tværfaglige, så eleverne kan forstå, at virkeligheden er sammensat på en utrolig kompliceret måde.

Fællesskabet er grundlaget for vores skole. Vi forstår os selv som en enhed – alle følges ad til skole fra børnehaveklasse til 9/10. klasse. Vi vil gerne være med til at vise, at det er i fællesskabet, man finder frihed og ansvar. I vores skole er ingen overladt til sig selv – heller ikke når der er problemer.

Hverdagen

Hverdagen begynder allerede kl. 7, når skolefritidsordningen, som de fleste elever fra børnehaveklasse til 3. klasse bruger, åbner. Morgensangen kl. 9 er en vigtig daglig begivenhed. Her gives meddelelser om mangt og meget, og vi synger sammen. Det er en god start på dagen, og alle oplever at være en del af fællesskabet.

At gå i skole er et vigtigt arbejde – både for voksne og børn. Derfor kræver vi noget af hinanden. Lærerne står med ansvaret for den daglige undervisning. Eleverne har medansvar og medindflydelse ved at være klar til at deltage i undervisningen og den efterfølgende planlægning.

Den daglige undervisning veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter, ekskursioner, besøg udefra m.m.

Traditioner bryder til stadighed ind i hverdagen. Hytteture, lejrskoler, jule- og sommerfester, temauge for hele skolen, idrætsdage, skolekoncerter osv. er med til at give vores skole et særpræg. En af de nyeste traditioner er udveksling mellem vores 9. klasse og en svensk 1. g. Nordiske sprog og kulturer mødes, og forståelse opstår. Oplevelser og traditioner er på den måde med til at skabe en afvekslende og inspirerende skolegang.

Der samarbejdes mellem lærere og elever, mellem skole og hjem, mellem alle ansatte og mellem eleverne i elevrådet. Dette samarbejde er et vigtigt bidrag til at forstå demokratiets vilkår.

Klasselæreren har en vigtig funktion i vores skole. Det sociale arbejde, samarbejde med forældre og de øvrige lærere og koordinering af alle forhold omkring klassen er blandt klasselærerens mange opgaver.

Samtalen er fundamentet i hverdagen. Forstået på den måde, at alle er lige værdige, om man er barn eller voksen. Alle har noget at fortælle og har krav på, at andre lytter. Til gengæld kræves det, at man selv lytter til andre.

De mange forskellige aktiviteter og den gensidige respekt, vi forventer af hinanden, gør, at hverdagen summer af liv og engagement.

Fremtiden

Skolens ånd og formål, der er præget af fællesskab, livsglæde, samtale og tryghed, skal videreføres.

Derfor er det skolens hensigt:

  • At vi er så gode i hverdagen og omdømmet, at vi fastholder et tilstrækkeligt elevgrundlag.
  • At visioner og idéer får en fremtrædende plads samtidig med, at vi tør stå fast på det, der er væsentligt og vigtigt for os.
  • At nye fag og aktiviteter udvikles og afprøves i respekt for skolens formål.
  • At vi kan kendes på en høj faglig indsigt i pædagogik og fag.
  • At der fastholdes en sund økonomi, som kan sikre, at nye tiltag kan iværksættes, at bygninger vedligeholdes og renoveres, at der til stadighed er mulighed for indkøb af nødvendige materialer, og at driften giver overskud.
  • At vi fører en god personalepolitik, der kan fastholde og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere.
  • At rigtig og god kommunikation fortsat skal præge hverdagen. Skolen skal fastholde og udbygge dialogen mellem forældre, elever og ansatte, så vi sikrer, at der er en god forståelse mellem alle parter.
  • At udenomsarealerne udnyttes bedst muligt af både skolefritidsordningen og skolen, så fremtidens elever til stadighed kan få glæde af skolens beliggenhed midt i det grønne.

Søborg Privatskole er en del af det omgivende samfund, derfor må vi fortløbende beskæftige os med skolens rolle i samfundet. Vi ønsker at være åbne og inviterer gerne omverdenen indenfor, ligesom vi gerne vil ud og mærke verden.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45