Egen vurdering


Vurderingen af skolens undervisning og efterfølgende bearbejdning er inddelt i flere kategorier, som herunder gennemgås.


Afgangsprøven

Som en overordnet vurdering af skolens undervisning prøves eleverne ved folkeskolens prøve (fp) efter 9. klasse. Der er eksterne censorer ved alle prøverne, som kommer fra andre frie grundskoler, der også afholder folkeskolens afgangsprøve. Vi vurderer således løbende, om vores faglige niveau mindst har samme kvalitet som folkeskolen og andre frie skoler.


Resultaterne fra vores prøver har været meget tilfredsstillende - set i forhold til elevernes forudsætninger. Karaktererne fra afgangsprøverne ligger almindeligvis tæt op ad de sidst afgivne standpunktskarakterer, hvilket ligeledes er tilfredsstillende. I øvrigt skal eleverne ved ethvert fags afslutning udarbejde et afsluttende arbejde eller aflægge en prøve, som af læreren er tilpasset det givne fags fagområde og arbejdsmetoder inden for det pensum, som eleven er blevet undervist i.

Det er derfor intensionen at fortsætte i samme gode spor, men med stor opmærksomhed på nedenstående.


Løbende tests

Der er fastlagt en testrækkefølge fra børnehaveklassen til 9. klasse. Ved disse autoriserede, diagnosticerende tests kan lærerne sikre, at undervisningen når ud til alle, og at den, så vidt muligt, kan imødekomme børnenes individuelle behov og forskelle. Tillige opfanges elever, som har særlige vanskeligheder, i tide.

 

Samarbejde mellem skole og hjem

Der afholdes to årlige samtaler mellem skole og hjem i bhkl. - 5. kl og én årlig samtale i 6. - 9 kl. Her udveksles erfaringer om undervisningen og dens betydning for det enkelte barn. Disse samtaler kan belyse fordele og ulemper i undervisningen og klarlægge forventninger mellem skole og hjem, så undervisningen kan afvikles bedst muligt. Karakterer efter 12-skalaen afgives fra 8. klasse.


Pædagogikken

Som fri grundskole, er vi ikke udstyret med en formålsparagraf fra det offentlige. Der er visse betingelser, som skal opfyldes, men derudover er der en vis frihed til selv at etablere de holdninger, som skal danne grundlag for skolens formål.

 

Det er derfor altafgørende for undervisningen, at der er en løbende debat mellem skolens medarbejdere, bestyrelse og ledelse om, hvorfor vi holder skole og på hvilket grundlag, vi arbejder. Omverdenen flytter sig, men skal vi helt samme retning? Vores undervisning skal kendetegnes ved faglig indsigt, engagement og samtale.

 

Der er etableret en studiekreds for det pædagogiske personale. Hvert år læser vi en fælles fagbog, der omhandler teoretisk pædagogik. Således forsøger vi at bevare den faglige identitet og at udvikle den faglige viden. Hensigten er, at det pædagogiske personale jævnligt tager stilling til egen gerning i undervisningen - er min undervisning, som den burde være?

 

Pædagogisk råd er etableret som det organ, der undersøger og følger op på den daglige undervisning. Undervisningen drøftes på baggrund af indsamlet viden fra ovenstående – afgangsprøver, gymnasier, studiekreds, løbende tests, samarbejde mellem skole og hjem og hverdagens erfaringer. Temaer debatteres og undervisning, der skal komme og undervisning, der er afviklet, er på dagsordenen med henblik på at medtænke ideer og erfaringer i undervisningen.

 

Der er nedsat fagudvalg, som skal videreudvikle undervisningen i de enkelte fag, holde den røde tråd samt redegøre for fagets berettigelse. Der er hvert år afsat midler til, at materialer, kurser til medarbejdere m.v. kan indkøbes efter ønske og behov. Undervisningen får derved inspiration fra fagfolk og kollegaer fra andre skoler.

 

Ledelsens tilsyn

Ledelsen besøger hver lærer og pædagog en gang hvert år i undervisningen. Herved får ledelsen et kendskab til den enkeltes metodevalg og forvaltning af undervisningen og undervisningssituationen. Der følges op med samtaler om undervisningen både formelt - f.eks. ved medarbejdersamtalerne - og uformelt.

 

Eksternt tilsyn

Skolen er underlagt almindeligt tilsyn. Det betyder, at en ekstern person, som er vælges for en periode af forældrekredsen på skolens generalforsamling fører tilsyn. Se yderligere under "Tilsyn". Dette tilsyn foregår uanmeldt, og er en sikring af, at skolens undervisning lever op til, hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen, og at love og bestemmelse bliver  overholdt for så vidt angår undervisningen.


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45