Vedtægt


Vedtægt


for den selvejende institution


Søborg PrivatskoleGodkendt ved ekstraordinær generalforsamling d. 22. april 2009
I. Skolens navn, adresse, hjemsted og status


§ 1.

Skolens navn er ”Den selvejende institution Søborg Privatskole”. Skolen er oprettet d. 3. juni 1976.


Stk. 2. Skolens hjemsted er Gribskov Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Bygaden 12, Søborg, 3250 Gilleleje


Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 58062928


II. Skolens formål

§ 2.

Skolens formål er at drive privat grundskole fra børnehaveklasse – 10. klasse, en skolefritidsordning og, hvis der er mulighed og behov herfor, en børnehave - i henhold til friskolelovens § 36 a - efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.


Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.


Stk. 4. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:


Demokratisk dannelse:

Søborg Privatskole & Skovbørnehaves formål er at medvirke til børnenes/elevernes demokratiske dannelse, så de opfatter demokrati som en livsform. Det betyder, at børnene/eleverne bliver bevidste om, at samtalen er grundlaget for det fælles liv, og at de bliver tilskyndet til at engagere sig med empati i fællesskabet og dér tage ansvar gennem kritisk, selvstændig stillingtagen.


Den pædagogiske linie:

Vi lægger vægt på et overskueligt og trygt miljø med en hverdag præget af samtale, fællesskab og gensidig respekt. Inden for denne ramme arbejder vi med børnenes/elevernes udvikling og tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. Det er hensigten, at eleverne/børnene gennem hele forløbet opnår en tilværelsesoplysning, en dannelse, som skal være et fundament til at tage ansvar for egen tilværelse - og til at forstå sig selv som en del af en kultur.


Nordisk profil:

Børnene/eleverne undervises i den fælles nordiske kultur. Gennem forskellige aktiviteter, rejser og udvekslinger skal eleverne i de ældste klasser på baggrund af egne erfaringer lære, at de skandinaviske sprog er meget ens, og at vi derfor kan forstå hinanden.


III. Skolens bestyrelse og leder


§ 3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.


Stk. 2. Skolens leder har det fulde ansvar for den pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.


Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som alle 7 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.


Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er to år. I lige år vælges tre medlemmer og i ulige år fire medlemmer. Hvert år vælges for et år ad gangen to suppleanter, en førstesuppleant og en andensuppleant, der automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Den suppleant, der opnår flest stemmer er automatisk førstesuppleant.


Stk. 5. Forældrekredsen kan på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer, valgt af forældrekredsen, i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.


Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.


Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.


Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Skolens ledelse, dvs. skolelederen og viceskoleinspektøren, skal deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte, at repræsentanter for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.


Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingen kompetencer jfr. § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10 stk. 1 og § 11, stk. 2.


Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, således at begge vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.


Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.


Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.


Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.


Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk. 1 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v.


Stk. 15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.


Stk. 16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.


Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.


Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.


Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.


Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og, i samråd med skolens leder, skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.


Stk. 21. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.


Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.


IV. Regnskab m.v.


§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.


Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.


Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.


Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.


Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.


V. Forældrekreds, valg af tilsynsførende m.v. og generalforsamling


§ 5

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Andre med interesse for skolens arbejde kan indmeldes i ”Søborg Privatskoles Støtteforening”


Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.


Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret - skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Opmærksomheden henledes på, at forældremyndighedsindehavere altid har ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er opført på en liste.


§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til generalforsamling, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.


Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.


Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen består af forældrekredsen, jf. § 5 stk. 1, samt den personkreds, som forældrekredsen ved generalforsamlinger beslutter kan deltage, jf. § 7 stk. 8. Det er kun forældrekredsen, der har stemmeret. Det skal fremgå tydeligt og klart for alle parter, at det er valg af de syv bestyrelsesmedlemmer, jf. § 3 stk. 3, og valg af den eller de tilsynsførende, jf. § 6 stk. 1, der stemmes om. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.

6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.


Stk. 2. På generalforsamlinger, hvor der vælges tilsynsførende jfr. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:


1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 2 år) for skolens tilsynsførende.

2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.

4. Valg af tilsynsførende.


Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer, det vil sige reglerne for valg af tilsynsførende. I de år, hvor der skal ske valg af tilsynsførende, skal gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler ligeledes fremgå af indkaldelsen. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.


Stk. 5. Hvert medlem har én stemme.


Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.


Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.


Stk. 8. Generalforsamlingen træffer afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af forældrekredsen. Såfremt det skønnes relevant, kan den til enhver tid siddende bestyrelse beslutte, at revisor skal deltage i generalforsamlingen.


Stk. 9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlinger.


Stk. 10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.


Stk. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ved generalforsamlingen ønsker det.


Stk. 12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.


Stk. 13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.


Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.


Stk. 15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.


Stk. 16. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 6, § 7, § 10 og § 11, stk. 2.


VI. Skolens drift


§ 8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.


Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.


Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.


Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.


Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.


Stk. 6. De af skolens likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:


1) Som indestående i danske pengeinstitutter hjemhørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningspapirer, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3.

5) Skolens midler må kun anbringes på konti m.v., som alene skolen har rådighed over


VII. Tegningsret


§ 9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.


Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.


Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.


Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. Ændring af skolens vedtægt


§ 10

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse efter reglerne i § 3, stk. 17 og § 7, stk. 7. Ændringer i vedtægter sker ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, jf. § 10.


Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.


IX. Nedlæggelse af skolen


§ 11

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt.


Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.


Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.


Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.


Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.


Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.


Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.


Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45