Skovskolen


Vi har en samarbejdsaftale med Skovskolen i Nødebo, som vi er meget stolte af. Dertil kommer, at vores skovbørnehave Søborgen holder til i lejede huse på Skovskolens område.


Skovskolen ligger i Nødebo på et 20 ha stor campusområde midt i Grib Skov og er en del af Københavns Universitet der driver undervisning, forskning og udviklingsarbejde i relation til Skov, Landskab, Parkdrift samt Friluftsliv Skovskolen afvikler bl.a. uddannelserne: Skov- og Landskabsingeniør, Have og Parkingeniør, Skov og Naturtekniker, Naturvejleder, Friluftsvejleder, Master i Friluftsliv. Desuden afvikles mange kortere kurser. Skovskolen har etableret et Videncenter for ”Natur og Menneske” og arbejder aktivt på at realisere en 20 ha stor ”Friluftsskov” med faciliteter til friluftsliv og naturformidling. Skovskolen har ca. 60 medarbejdere og er en selvstændig afdeling i ”Skov & Landskab” med i alt 270 forskere og undervisere på KU.

57Herunder er den aftale, som vi har indgået med Skovskolen:

Formål

Formålet med samarbejdet er at bidrage til udvikling af de to institutioners undervisningsaktiviteter, kompeten-ceudvikling og vidensproduktion.

Vi vil udnytte hinandens komparative kompetencer og institutionsprofiler med henblik på hver for sig og sammen, at opnå en stærkere strategisk og operationel platform for begge parter.

Samarbejdsaftalen bygger på et partnerskabsønske, der skal være båret af et dedikeret, gensidigt fordelagtigt og frivilligt samarbejde mellem Skovskolen og Søborg Privatskole & Skovbørnehave.

Det er målet at kombinere vores forskellige muligheder og kompetencer til at udvikle hinandens samlede ekspertise inden for undervisning, udviklingsprojekter og praksisnær videnproduktion i relation til friluftsliv. Friluftsliv er i denne sammenhæng defineret meget bredt (friluftsaktiviteter, friluftsoplevelser, frilufts-pædagogik, udeskole, naturskolevirksomhed, naturformidling m.v).


Bærende værdier

I samarbejdet arbejder vi efter følgende bærende principper:

  • Ligeværd med anerkendelse af hinandens forskellige profiler, værdier, opgaver og kompetencer
  • Engagement, respekt, dialog og åbenhed

Der lægges op til udvikling af et længerevarende samarbejde.


Overordnet ramme for samarbejdet

Samarbejdsrammen skal sikre at medarbejdere fra de to institutioner let og smidigt kan samarbejde i en tydelig aftalt struktur. Med anerkendelse og respekt af hinandens opgaver er dette partnerskab karakteriseret ved:

  • En fælles interesse i et samarbejde, hvor erfaringer og holdninger frit mødes
  • Interesse og engagement i opbygning af hinandens kompetencer
  • Interesse og engagement i at kunne hjælpe hinanden med afvikling af undervisning i friluftsliv bl.a. gennem at stille øvelsesklasser til rådighed.
  • Fælles udviklingsprojekter og afholdelse af aktiviteter hvis det er muligt og hensigtsmæssigt.

2 gange årligt holdes et koordinerende møde mellem de to institutioner.

Nogle samarbejdsaktiviteter er omkostningsfrie andre kræver betaling. Dette aftales for de enkelte aktiviteter på koordineringsmøderne.


Samarbejdsområder

Samarbejdsområderne kan løbende udvikle sig dynamisk. Nedenstående oplistning udgør derfor kun et øjebliksbillede af samarbejdsflader.

Øvelsesklasser:

Skovskolen har til brug for sine uddannelsesaktiviteter brug for et antal klasser på forskellige alderstrin spredt ud over året. Undervisningen/formidlingen vil blive varetaget af studerende og kursister under supervision af Skovskolens undervisere. ( se bilag til aftalen med oplistning af Skovskoens behov).

Aktiviteten er uden beregning for Søborg Privatskole & Skovbørnehave, der er ansvarlig for transport.

L1000538

Friluftsuge:

Afvikling af den årlige friluftsuge for Søborg Privatskole & Skovbørnehave på Skovskolens og dennes nærområde. Afviklingen sker af Skovskolens ansatte samt evt. studerende og i et nærmere aftalt samarbejde med Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Friluftseventyrlinien på Søborg Privatskole & Skovbørnehave inddrages i afviklingen.

Søborg Privatskole & Skovbørnehave betaler for aktiviteten.


Pædagogisk udviklingsforløb for Søborg Privatskole & Skovbørnehave

Afvikling af pædagogiske dage for Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Aktiviteten er et betalingsarrangement.

Søborg Privatskole & Skovbørnehaves brug af Skovskolens friluftsfaciliteter:

Søborg Privatskole & Skovbørnehave er velkommen til at benytte Skovskolens friluftsfaciliteter uden beregning.

Søborg Privatskole & Skovbørnehaves friluftseventyrlinie:

Friluftseventyrlinien, som består af et hold af elever fra 8. og 9. (- og 10 klasse, hvis klassen er oprettet), afvikler hver fredag hele skoleåret igennem 5 timers undervisning i friluftsliv. I fokus er samarbejde, fordybelse, indlevelse, færdigheder og holdninger. Dette liniefag har helt naturligt en stor interesse i at samarbejde med Skovskolen.

Se Skovskolens hjemmeside her: Skovskolen

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45